top of page
Picture1 claire.jpg

CLAIRE HIETT
Welsh Artist

.As an Artist I’m inspired by the sense of wellbeing achieved from being in and interacting with nature, not just on a personal level, but in others too. I observe these interactions when I am immersed in the outdoors myself and am drawn to the romantic notion of the ruckenfigur – isolated figures absorbed in their surroundings.

Fel Artist rwy'n cael fy ysbrydoli gan yr ymdeimlad o les a gyflawnwyd o fod mewn natur a rhyngweithio â hi, nid yn unig ar lefel bersonol, ond mewn eraill hefyd. Rwy'n arsylwi'r rhyngweithiadau hyn pan fyddaf yn ymgolli yn yr awyr agored fy hun ac yn cael fy nenu at y syniad rhamantus o'r ruckenfigur – ffigurau ynysig sy'n cael eu hamsugno yn eu hamgylchedd.

 

I regularly take a sketchbook or camera with me when I leave the house, enabling me to return to develop ideas when evoked by a fleeting memory or piece of music. Slow, mindful walks with my elderly dog were always therapeutic and enabled me to look closely at my surroundings – I live in a post-industrial South Wales valley, and would collect foraged items at varying stages of life and decay to bring back to the studio, from which I produced series of seasonal miniatures.

 

Rwy'n mynd â llyfr braslunio neu gamera gyda fi yn rheolaidd pan fyddaf yn gadael y tŷ, sy’n fy ngalluogi i ddychwelyd i ddatblygu syniadau pan fyddaf yn cael fy atgoffa gan gof fflydol, neu ddarn o gerddoriaeth. Roedd teithiau cerdded araf, ystyriol gyda fy nghi oedrannus bob amser yn therapiwtig ac yn fy ngalluogi i edrych yn ofalus ar fy amgylchedd – rwy'n byw mewn cwm ôl-ddiwydiannol yn Ne Cymru, a byddwn yn casglu eitemau a fforwyd mewn cyfnodau amrywiol o fywyd a phydredd, i ddod yn ôl i'r stiwdio, ac o'r rhain cynhyrchais gyfres o miniatures tymhorol.

Pysgotwr yn Afon Ogwr 2021

My dog died earlier this year and my relationship with nature has subsequently changed. I am no longer experiencing the slow mindfulness of life with him, the human element has been lost from my work, and everything seems more monochrome, which is what I want to explore further during my month long residency at Mud & Wool Wales in January 2024.  How will I use colour, what subject matter will I be drawn to? As nature has so often nurtured my wellbeing in recent years, by immersing myself in the landscape of Mid West Wales I intend to explore and embrace the grief I am experiencing.

Bu farw fy nghi yn gynharach eleni ac mae fy mherthynas gyda natur wedi newid wedi fel canlyniad. Nid wyf bellach yn profi ymwybyddiaeth arafwch bywyd gydag ef, mae'r elfen ddynol wedi'i cholli o'm gwaith, ac mae popeth yn ymddangos yn fwy unlliw, sef yr hyn yr wyf am ei archwilio ymhellach yn ystod fy nghyfnod preswyl mis o hyd yn Mwd a Gwlân Cymru, mis Ionawr 2024.  Sut byddaf yn defnyddio lliw, at ba bwnc y tynnir fi? Gan fod natur wedi meithrin fy lles mor aml yn ystod y blynyddoedd diwethaf, trwy ymdrochi fy hun yn nhirwedd Canolbarth Orllewin Cymru, rwy'n bwriadu archwilio a fynwesu'r galar rwy'n ei brofi.

As I regularly teach and run workshops, I will be delivering two community workshops during my residency, details of which will be advised.

Gan fy mod yn dysgu ac yn cynnal gweithdai yn rheolaidd, byddaf yn cyflwyno dau weithdy cymunedol yn ystod fy preswyliad, manylion i ddilyn.

bottom of page